500 godina reformacije

Sola Gratia - Samo milost

Efescima 2:1-10

01. oktobar 2017.

Solus Christus - Samo Hristos

Jevrejima 10:1-25

08. oktobar 2017.

Sola Fide - Samo vera

Rimljanima 1:16-17

15. oktobar 2017.

Sola Scriptura - Samo Pismo

Jovan 5:39-47

22. oktobar 2017.

Soli Deo Gloria - Samo Bogu slava

Rimljanima 11:33-36

29. oktobar 2017.