Neka razmišljanja o životu sa korona virusom

Članak:

Neka razmišljanja o životu sa korona virusom

Jovan 1:19-34

26. mar 2020.

Tekst koji je potrebno pročitati:
Evanđelje po Jovanu 1:19-34

Kako je koronavirus (COVID 19) promenio naše živote? Sigurno da svako od nas o tome razmišlja. Naše navike su se preko noći promenile i ima puno promena kroz koje prolazimo. Za sada se život svodi na izolaciju, distanciranje, zatvaranje i ograničavanje. Nažalost, za neke je virus doneo smrt. Za neke druge gubitak posla i gubitak prihoda.

I to nije samo slučaj ovde sa nama. To se dešava svuda. Ceo naš svet je već sada promenjen. A kako će izgledati život nakon ovog virusa, to još niko ne zna. Teško je predvideti sve posledice.

Ono što je sigurno, život neće biti lak. I naš svet više neće biti isti.

U septembru 2001. godine desio se onaj strašan teroristički napad. Dva aviona su udarila u Svetski trgovinski centar. I to je tada promenilo svet. 2019. i 2020. godine desio se korona virus. I on će još više da promeni ovaj naš svet.

Ali, ma koliko ta promena bila velika i brza, i mi se zbog toga osećamo nesigurno i možda zabrinuto, postoji jedno ogromno ohrabrenje u stihovima koje smo pročitali.

Ono što je ovde opisano, donelo je jednu mnogo veću, trajniju i značajniju promenu u ovom našem svetu. U ovim stihovima Jovan Krstitelj svedoči o Isusu. Svedoči o tome ko je On i kakvu On promenu donosi.

Za Njega, Jovan u 1:14 kaže: „I Reč je postala telo i nastanila se među nama.“ Stih 1:18 onda dodaje: „Boga niko nikad nije video.“ Ali ta Reč, koja je bila u početku, koja je bila sa Bogom i koja je bila Bog (1:1-2), je došla i objavila nam Boga. I zbog toga mi sada možemo da upoznamo tog Boga.

I naravno, postavlja se pitanje kako možemo biti sigurni u to? Stihovi 19 do 34 kažu da možemo biti sigurni jer postoji jedan važan svedok. Svedok kome se može verovati na reč. To je Jovan Krstitelj.

Stih 1:19 počinje rečima: „A ovo je bilo Jovanovo svedočanstvo.“ Stih 1:34 kaže: „I ja sam video i svedočim da je ovo Sin Božiji.“

O čemu to Jovan Krstitelj svedoči? U stihovima 19 do 28 on svedoči o tome da je on samo glas koji priprema put za nekog ko dolazi nakon njega. I u stihovima 29 do 34 on svedoči o tome šta će taj neko koji je veći od njega da uradi.

Zbog službe i popularnosti Jovana Krstitelja, ljudi iz Jerusalima šalju svoje predstavnike. I pitaju ga: „Ko si ti?“

Zašto ga to pitaju? Zato što su ljudi tog vremena živeli u iščekivanju. Oni su verovali da se Bog brine za ovaj svet. Verovali da je Bogu stalo do svega što se dešava u ovom svetu. I da će zbog toga On poslati Mesiju ili Hrista. Nekoga ko će da ispravi sve ono što je pogrešno sa ovim našim svetom.

Zato i Jovan Krstitelj odgovora: „Ja nisam Hristos.“ Jesi li onda Ilija? Neko za koga Malahija kaže da će se pojaviti pre nego što dođe veliki i strašni Dan Gospodnji. Jovan odgovara: „Nisam.“ Jesi li onda Prorok? Onaj za koga je Mojsije rekao da će doći. Odgovor je još kraći: „Ne!“

Ko si onda? Šta da kažemo onima što su nas poslali? Stih 23, Jovan citira Isaiju 40 i kaže: „Ja sam glas onoga koji viče u pustinji: Poravnajte put Gospodnji.“

Ako bi pogledali Isaiju 40:3, videli bi da se tamo kaže da je onaj kome se priprema put sam Bog. Nakon što dođe glas u pustinji, pojaviće se Bog koji će izbaviti svoj narod i obnoviti ga. I doneti jedan novi svet. Nov početak koji su ljudi iščekivali.

Ljudi koji su poslani to ne razumeju i pitaju se odakle mu autoritet da krštava. Umesto odgovora, Jovan ih usmerava na Isusa, stihovi 26 i 27: „…među vama stoji onaj koga vi ne poznajete, onaj koji dolazi za mnom. Njemu ja nisam dostojan ni remenje na obući da odvežem.“

Dakle najveći prorok u to vreme, tvrdi da onaj što dolazi za njim jeste toliko veći od njega, da on nije dostojan da uradi čak ni posao sluge, da mu dotakne remenje na obući. Razumljivo, jer kao što Isaija kaže, taj što dolazi jeste sam Bog. I tu se završava taj dan.

Stih 29 onda kaže: „Sutradan Jovan ugleda Isusa kako dolazi k njemu, pa reče: „Evo Jagnjeta Božijeg, koji odnosi grehe sveta! To je onaj za koga sam rekao: Za mnom dolazi čovek koji je od mene veći, jer je bio pre mene.““

Dakle ko je Isus i kakvu će on promenu doneti? Isus je Jagnje Božije. Jovan ovde misli na žrtve koje su se prinosile u Starom zavetu. Setite se prve Pashe. Izrailjci su morali da ubiju jagnje i krvlju tog jagnjeta namažu vrata svojih kuća. Samo zbog krvi tog jagnjeta oni su izbegli Božiji sud.

Šta će ovo Jagnje Božije koje je došlo da uradi? Ono će na krstu proliti svoju krv i tako odneti grehe sveta. I zbog te žrtve mi možemo izbeći Božiji sud.

I da bi shvatili koliko je to veliko i značajno, moramo se vratiti u Postanak 1, 2 i 3. Bog stvara sve dobro. A onda dolazi greh. Ljudi se bune protiv Boga. I dolazi neverovatno ogromna promena. Predivno stvoreni svet se raspada. I u naš svet se uvlače bolesti, virusi i smrt. 

Ali, tog dana, Jovana Krstitelj kaže: gle ili evo, među nama stoji Jagnje Božije koje će rešiti taj problem. To Jagnje odnosi grehe sveta i donosi novi svet. Nov početak.

Kako je Jovan prepoznao to Jagnje? Stihovi 32 i 33. On je video Svetog Duha kako silazi na Isusa prilikom krštenja i kako ostaje na njemu. U Starom zavetu Sveti Duh je dolazio i osposobljavao ljude za službu. Ali nema naznaka da je na nekome ostao. Isus je prvi čovek za koga se kaže da na njemu Duh ostaje.

I zbog toga, za razliku od Jovana Krstitelja koji krštava vodom, Isus one koje veruju u Njega, može da krsti Svetim Duhom. I da bi razumeli koliko je krštenje Svetim Duhom ogromna stvar, ponovo moramo otići u Stari zavet, u Knjigu proroka Jezekilje.

Jezekilj 36:25-27 kaže da dolazi vreme kada će Bog očistiti ljude, daće im novo srce i daće im svog Duha. Dolazi vreme kada će Bog promeniti ljude iznutra. Da li ste nekada gledali slike transplantacije ljudskog srca? To je neverovatna stvar. Izvaditi jedno srce i staviti na njegovo mesto drugo je zaista zadivljujuće.

Jezekilj prorokuje da dolazi vreme kad će Bog u ljudima izvesti još neverovatniju promenu: očistiće ih, daće im novo srce i daće im Duha Svetoga.

Tog dana Jovan Krstitelj svedoči da je to vreme došlo. I kaže, ja sam video i svedočim da je ovaj čovek Jagnje koji odnosi grehe sveta i Sin Božiji koji ima moć da menja ljude iznutra.  

Šta nam to onda ovi stihovi govore u vremenu kada se svet oko nas menja tako brzo zbog korona virusa? Tri stvari.

Prvo, promene oko nas su zaista ogromne i život sigurno neće biti lak. Ali na sve promene i na budućnost moramo da gledamo iz Božije perspektive. Ovi stihovi nam poručuju da se Bog brine za ovaj naš svet. Njemu je stalo do onoga što se trenutno događa. On je to dokazao kada je Jagnje Božije došlo među nas. I kada je kroz Hristov život, njegovu smrt i vaskrsenje, Bog doneo promene koje će imati večan uticaj.

Drugo, ovde Jovan Krstitelj govori o tome da Bog dolazi i da mu je zbog toga potrebno pripremiti put. Kako se to radi? Tako što naše živote moramo uskladiti sa onim što Bog radi. I ako nas korona virus nečemu uči, onda je to sledeće: mi smo slabi, nemoćni, prolazni, i u našem životu nisu sve stvari podjednako važne.

U našem životu neke stvari su manje važne, neke više, a ima i onih najvažnijih. Ovo vreme nas poziva da se usmerimo na ono najvažnije. Budimo spremni ili za Božiji ponovni dolazak ili za naš odlazak k Njemu. Koristimo ove vreme mudro kako bi se približili Bogu. Kako to da uradimo? Poruka Jovana Krstitelja je bila: pokajte se i krstite se za oproštenje greha (Marko 1:4). Iz Marka 1:15 vidimo da je Isus Hristos propovedao istu poruku: „Došao je čas! Približilo se Božije carstvo! Pokajte se i poverujte u evanđelje!“

I treće, kako ćemo u ovo vreme izolacije proći kroz brige, neizvesnost i usamljenost? Pa setimo se da nismo sami. Ako verujemo u Hrista, Duh Sveti jeste u nama. U Poslanici Efescima 1:14 se kaže da je Duh Sveti „zalog našeg nasledstva“. On je garant da ćemo jednoga dana u svoj punini iskusiti novi svet koje je Jagnje Božije donelo svojim dolaskom. A do tada, Duh Sveti je tu da nas teši i da nam snagu za dane pred nama. Setimo se zato, nismo sami. Bog je s nama i sada dok se borimo i živimo sa korona virusom.

*Svi delovi Svetog pisma u ovom članku preuzeti su iz Biblije: Savremeni srpski prevod (SSP)